สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Thai)


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ชื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S)
เอกลักษณ์ของหลักสูตร
          จัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบบูรณาการ ในการธำรง  สร้างเสริมและคุ้มครองภาวะสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน เน้นการสอนให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์วิจัย และตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งเน้นทักษะในการบริหารจัดการบริการพยาบาล และบริการสุขภาพในสถานพยาบาล
และการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นเป็น
ทีมสหวิทยาการได้  โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  และขอบเขตของกฎหมายพร้อมทั้งเน้น
การส่งเสริมงานวิจัยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม

โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  150   หน่วยกิต   
โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ  25.33
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                         ไม่น้อยกว่า    18   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา                                    ไม่น้อยกว่า     2    หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 70.67
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             ไม่น้อยกว่า    28  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    78   หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                    

ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ 4