หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ชื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S)
เอกลักษณ์ของหลักสูตร
          จัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบบูรณาการ ในการธำรง  สร้างเสริมและคุ้มครองภาวะสุขภาพ
ของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนและชุมชน เน้นการสอนให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์วิจัย และตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งเน้นทักษะในการบริหารจัดการบริการพยาบาล และบริการสุขภาพในสถานพยาบาล
และการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นเป็น
ทีมสหวิทยาการได้  โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  และขอบเขตของกฎหมายพร้อมทั้งเน้น
การส่งเสริมงานวิจัยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม

โครงสร้างของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  150   หน่วยกิต   
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวนรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
150  หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ  22.67
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    11   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา                                         ไม่น้อยกว่า    18   หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์       ไม่น้อยกว่า     3    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา                                    ไม่น้อยกว่า     2    หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                        ไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 73.33
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             ไม่น้อยกว่า    31  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    79   หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                    

ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ 4


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (International)
ชื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S)
เอกลักษณ์ของหลักสูตร
Emphasis is on professional knowledge and skills of nursing at the international standard. Students gain basic education in life sciences, education in state-of-the-art nursing practices, and supervised clinical practice in all areas of nursing. Graduates of this program are prepared for taking the Registered Nurse license examination in Thailand or overseas.

Bachelor of Nursing Science (International Program 4 years)
The total credits of the program must be no less than 150 credits

A. General Education Courses (34 credits)
Science and Mathematics                      3 credits
Languages 12 credits
Social Sciences and Humanities                     17 credits
Physical Education                                2 credits
B. Professional Foundation Courses (not less than 110 credits)
Professional Foundation Courses              31 credits
Major Courses                                      79 credits
D. Free Elective Courses

(not less than 6 credits)