คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา


              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร และมีเป้าประสงค์เพื่อแสดงความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซึ่งกันและกัน เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับนานาชาติ การผลิตผลงานวิชาการการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายและสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาล และการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงยึดมั่นใน“รักและบริการ”ที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนามีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะการผลิตและหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีความรับผิดชอบมีวินัย มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย มีทักษะการประกอบอาชีพอิสระ มีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีสุขภาวะแบบองค์รวม มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อการเป็นพลโลกที่มีคุณค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก