ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงกำไร  มีเป้าประสงค์เพื่อแสดงความรัก ความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซึ่งกันและกัน เพื่อสันติสุขของมวลมนุษย์
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชื่อว่าการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) ที่เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) ที่เน้นการปลูกจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล มีการผลิตผลงานวิชาการ มีการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย และสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล เหมาะสม และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาล และการเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่ส่งเสริมสุขภาพ 
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จึงยึดมั่นใน “รักและบริการ” ที่เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีทักษะการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทย มีทักษะการประกอบอาชีพอิสระมีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีสุขภาวะแบบองค์รวม มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อการเป็นพลโลกที่มีคุณค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก