คณะพยาบาลศาสตร์

วัตถุประสงค์


คณะพยาบาลศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยยึดมั่นใน“รักและบริการ”ที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาล และการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

2. จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่มีนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาการ มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาไทย มีสมรรถนะการประกอบอาชีพอิสระมีสมรรถนะการผลิตและหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีสมรรถนะการบริหารจัดการด้วยบรรษัทภิบาล

3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

4. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตอาสา มีสุขภาวะแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายจิตใจ สังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก

5. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้าง เผยแพร่ และรับรองคุณภาพของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายและสังคม ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และหรือการทำวิจัย และหรือการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหน่วยงานองค์กร ชุมชนเป้าหมายและสังคม

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยคริสเตียนเกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และหรือการทำวิจัย และหรือการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายและสังคม