วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
     1. จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยยึดมั่นใน“รักและบริการ”ที่เป็นเลิศ     มีการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) ที่เน้นการใช้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Generative Learning) ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม (Mindful Learning) ที่เน้นปลูกจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติ (Result-Based Learning) ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรษัทภิบาล และการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ
     2. จัดการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีสมรรถนะทางวิชาการมีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาไทย มีสมรรถนะการประกอบอาชีพอิสระ/การประกอบการอิสระ มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีสมรรถนะการบริหารจัดการด้วยบรรษัทภิบาล
     3. ผลิตบัณฑิตพยาบาลทุกหลักสูตรให้มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
     4. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตอาสา มีสุขภาวะแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก
     5. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้าง เผยแพร่ และรับรองคุณภาพของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพ ชุมชนและสังคม
     6. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายและสังคม ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และหรือการทำวิจัย และหรือการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวิชาชีพ หน่วยงาน ชุมชนเป้าหมายและสังคม
     7. เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยคริสเตียนเกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และ การอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล เหมาะสม และเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และหรือการทำวิจัย และหรือการให้บริการวิชาการแก่วิชาชีพ ชุมชนเป้าหมายและสังคม