กรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

   

อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้าหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International Program)

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์

รองคณบดี

อาจารย์ ดร ศศิธร รุจนเวช
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส

 ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและวิกฤต

อาจารย์ อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

อาจารย์ ชินตา เตชะวิจิตรจารุ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลชุมชน

อาจารย์ จิรัชญา แย้มพราย
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เด็กและวัยรุ่น

อาจารย์ ประภาพร แซ่เตียว
รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี แตงวงษ์
เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์
รักษาการเลขานุการหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International Program)