คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

   

อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ  พัวพันธ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
และหัวหน้าหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program  (International program)

อาจารย์ ดร.นวพร  วุฒิธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

อาจารย์ ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ จันทร์ญา  พัววิริยะพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Ms. Omega Darlene C.

ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program  (International program)

อาจารย์ยุวดี   ศิริคะรินทร์

เลขานุการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

Ms. Anna Katrina B. Cornista

เลขานุการหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program  (International program)

อาจารย์ มัณฑนา สุขศรีอินทร์

เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์