รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ประจำ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ภาษาไทย ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ/สองภาษา )
- กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
- กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
- กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- กลุ่มวิชากการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คุณสมบัติ

- คุณวุฒิการศึกษาทางการพยาบาลระดับปริญญาโทขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการสอน/การพยาบาลไม่ต่ำกว่า 5 ปี 
*หากมี ตำแหน่งทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
- สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ที่

สำนักบริหารบุคลากร  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
เลขที่ 144 หมู่ที่ 7 ถนนพระประโทน – บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
ระหว่างวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 
โทรศัพท์สอบถาม 0-3438-8555 ต่อ 1161, 1162 
หรือส่งทาง E-mail : supatrak@christian.ac.th

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว                จำนวน 2 ใบ
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา                                                        จำนวน 1 ชุด
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา                                          จำนวน 1 ชุด
4. หลักฐานการศึกษาทุกวุฒิที่จบ พร้อมสำเนา                                 จำนวน 1 ชุด
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานการได้ผ่อนผัน                                                        
หรือยกเว้น (เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา)                                         จำนวน 1 ชุด
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา                               จำนวน 1 ชุด