สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (International Program) 


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (International)
ชื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S)
เอกลักษณ์ของหลักสูตร
Emphasis is on professional knowledge and skills of nursing at the international standard. Students gain basic education in life sciences, education in state-of-the-art nursing practices, and supervised clinical practice in all areas of nursing. Graduates of this program are prepared for taking the Registered Nurse license examination in Thailand or overseas.

Bachelor of Nursing Science (International Program 4 years)
Total credits of the curriculum not less than 150 credits

Structure of the Curriculum

A. General Education Courses (38 credits) or 25.33%
Science and Mathematics                      6 credits
Languages 18 credits
Social Sciences and Humanities                     12 credits
Physical Education                                2 credits
B. Major Courses not less than 106 cradits or 70.67%  
Professional Foundation Courses              28 credits
Major Courses                                      78 credits
D. Free Elective Courses not less than 6 cradits or 4.00%