ประวัติความเป็นมา


              ในพ.ศ.2525 เป็นยุคที่เกิดภาวะขาดแคลนพยาบาลสูงมาก เนื่องจากมีการเปิดโรงพยาบาล เพื่อให้บริการสุขภาพแก่
ประชาชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนประสบปัญหาการแข่งขันสูงในการสรรหาพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าว นพ.ประสงค์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในขณะนั้นจึงเสนอโครงการจัดตั้ง “คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยคริสเตียน” ต่อมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งมี ดร.วิบูลย์ ภัทรธรรมมาศ เป็นประธานมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ประสงค์  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในขณะนั้น เป็นผู้รับมอบอำนาจจากมูลนิธิฯ ให้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียน ต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้ง “วิทยาลัยคริสเตียน” ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมารัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับรองวิทยฐานะและได้มอบใบอนุญาต
ให้จัดตั้งและใบอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรแรกและได้รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 30 คน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2527 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ชั้น 6 และชั้น 7 อาคารหมอบรัดเลย์ ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
            ต่อมาใน พ.ศ.2536 มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับอนุมัติจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้จัดซื้อที่ดิน 176 ไร่  1 งาน
60 ตารางวา ที่ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารบริหาร กลุ่มอาคารเรียนรวม อาคารวิทยบริการ และอาคารหอพัก จึงได้ย้ายมาเปิดดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งถาวร เลขที่ 144  หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในปีการศึกษา 2539
           ปีการศึกษา 2541 ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) และปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2547
           ปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรBachelor of Nursing Science Program (International  program)
           คณะพยาบาลศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในปีการศึกษา  2527  และได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจำนวน 6  ครั้ง ดังนี้
           ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2539 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ถึงปีการศึกษา 2544  
           ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 ในปีการศึกษา 2545 และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ถึงปีการศึกษา  2546 
           ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2547 และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ในปีการศึกษา 2547 
           ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2548 และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปีการศึกษา 2553
           ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 
           ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 โดยปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้คงเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 แก้ไขครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยได้รับอนุมัติให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน
           
            หลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International  program) ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรจำนวน
2 ครั้ง ดังนี้
           ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International program)
Revised Curriculum B.E. 2554
           ปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ซึ่งสภาการพยาบาลได้ให้คงเป็นหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International program) Revised
Curriculum B.E. 2554 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555   ในปีการศึกษา 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จำนวน 385 คน  Bachelor of Nursing Science Program (International Program) จำนวน 82 คน นับตั้งแต่คณะพยาบาลศาสตร์
ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จนถึงปีการศึกษา 2557 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จำนวน 27 รุ่น จำนวน  3,572 คน Bachelor of Nursing Science Program (International Program) จำนวน 7 รุ่น  จำนวน 
295 คน บัณฑิตทุกคนได้งานทำร้อยละ 100