คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อเรามหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาเขตหลักจังหวัดนครปฐม

144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3422-9480-97,โทรสาร 0-3422-9499
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์

ชั้น 8 และ 9 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2214-6303-6, 0-2214-6038,โทรสาร 0-2214-6039