สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual Program)


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สองภาษา)
ชื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Bachelor of Nursing Science (B.N.S) 
เอกลักษณ์ของหลักสูตร
          จัดการศึกษาโดยเน้นการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้มีความสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลในระดับนานาชาติ และเน้นการปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพแบบบูรณาการ ในการสร้างเสริม ธำรง    
และคุ้มครองภาวะสุขภาพของบุคคล    ครอบครัว  กลุ่มคนและชุมชน  เน้นการสอนให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การวิเคราะห์วิจัย  และตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ รวมทั้งเน้นทักษะในการบริหารจัดการบริการ
พยาบาลและบริการสุขภาพในสถานพยาบาล และการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นเป็นทีมสหวิทยาการได้ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และขอบเขตของกฏหมาย พร้อมทั้งเน้นการส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม

Bachelor of Nursing Science (Bilingual Program)
The total credits of the program must be no less than 150 credits

A. General Education Courses (34 credits)
Science and Mathematics                      3 credits
Languages 18 credits
Social Sciences and Humanities                     11 credits
Physical Education                                2 credits
B. Professional Foundation Courses (not less than 110 credits)
Professional Foundation Courses              31 credits
Major Courses                                      79 credits
D. Free Elective Courses

(not less than 6 credits)