ข่าวและกิจกรรม

 1. >>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการ “ แนวทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤตแบบบูรณาการ : ความท้าทายสุขภาพ “ (Guidelines for Integraded Critical Care : challenge Global Health Issue )วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน – วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ และงานคืนสู่เหย้า ฉลองตติยทศวรรษคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

  ระเบียบการ Brochure

 2. >>การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 กันยายนพ.ศ. 2557 เวลา 13.00- 17.00 น. ณ ห้อง 1-201 อาคารศรีสิรินธร และลานพลาซ่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน

  ระเบียบการ Brochure

 3. >> การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 กันยายนพ.ศ. 2557 เวลา 13.00- 17.00 น. ณ ห้อง 1-201 อาคารศรีสิรินธร และลานพลาซ่า มหาวิทยาลัยคริสเตียน

  ระเบียบการ Brochure

 4. >>คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียนจะจัด“พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะ  ปีการศึกษา 2556 ”วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.  2557   เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

  ระเบียบการ

>>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยวิกฤตหลอดเลือดสมองและหัวใจ" ( Update for Critical Nursing care on Cerebrovascular and Cardiovascular Heart Diseases )เลื่อนเป็นวันพุธที่ 7 และพฤหัสที่ 8 พฤษภาคม 2557 ระเบียบการ Brochure อ่านต่อ

 1. >>จดหมายกล่าวขอบคุณคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับคริสเตียน ของนักศึกษานานาชาติ Pan Yu Gu อ่านต่อ

 2. >>อาศิรวาทน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบรรยายวิชาการ โครงการ " วันพยาบาลแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556" วันอังคารที่ 22 ตค. 2556ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน .. Brochure อ่านต่อ
       

 3. >>International Conference on " Cross-Culture Collaboration in Nursing for Sustainable Development " On the 30th Anniversary of christian Unoversity of Thailand September 9-10 ,2013 At the Royal Thai Navy Convention Hall Bangkok , Thailand Brochure อ่านต่อ

 4. >>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง " การพยาบาลที่เป็นเลิศ ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน " วันจันทร์ที่ 11- วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพ ฯ รายละเอียด

  เอกสารการประชุมเพิ่มเติม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 5. >>เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 และวันที่ 16 มกราคม 2556 อาจารย์ ดร.ปุณยนุช พิมใจใส ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 121 คน ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการบริหารจัดการภาวะผู้นำและการพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กรชนก เอกนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย หัวข้อ “การบริหารการพยาบาล ” และนักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล อ่านต่อ

 6.  

 7.  

 8.  

 

 

 

 

 

ดูข่าวก่อนหน้านี้