วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์


          “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ มีจริยธรรมและคุณธรรม และสร้างความเข้มแข็งภายในด้วยการดำเนินพันธกิจอุดมศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม”         

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

           อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้
          1. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา
          2. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล
          3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
          4. มีทักษะทางวิชาการและหรือทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์         

เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

          เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง ผลสำเร็จของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะและมีความโดดเด่นของบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ดังนี้
          1. วัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ
          2. การเป็นคณะที่ส่งเสริมสุขภาพ      

มาตรการส่งเสริมสังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

          มาตรการส่งเสริมสังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน หมายถึง แนวทาง การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ด้วยการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ดังนี้
          1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
          2. การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการดำรงชีวิตของบุคลากร นักศึกษาสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และประชาชนทั่วไป