คณะพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ มีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ ทักษะการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศมีสุขภาวะแบบองค์รวม เพื่อให้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบรรษัทภิบาล