คณะพยาบาลศาสตร์

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร

จรรยาบรรณ

แบบสอบถาม/ประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

ผู้ต้องการศึกษาต่อ


สารจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 28 ปี ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพมากกว่า 2,500 คน  ให้กับวงการสุขภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์“มุ่งมั่นจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่มีความเป็นผู้นำ
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระดับประเทศและมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต (นานาชาติ)
มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2552  จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และเกาหลีใต้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาในระดับสากล รวมทั้งจัดการประชุมวิชาการที่เน้นการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต
นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ยังเน้นให้บัณฑิตทุกคนมีคุณลักษณะเฉพาะด้านจริยธรรม มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะภาษาอังกฤษ และมีทักษะการปฏิบัติวิชาชีพดัง
คำขวัญคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ว่า “เน้นคุณภาพ สร้างสรรค์คุณธรรม บัณฑิตพยาบาลคริสเตียน
นำสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ”